Problematiku zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr pre organizácie verejnej správy a ďalšie právnické osoby založené, či zriadené týmito subjektami zaviedla do nášho právneho systému novela občianskeho zákonníka a zákona o slobode informácií, ktorá bola s účinnosťou od 1.1.2011 schválená pod číslom 546/2010 Z.z.. Následnou novelizáciou uvedených právnych predpisov, zákonom č. 382/2011 Z.z. sa vypustila povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania pre povinné osoby založené organizáciami verejnej správy za účelom podnikania z dôvodu možného znevýhodnenia pred konkurenciou. Zároveň namiesto zverejňovania úplných znení objednávok a faktúr bola zavedená povinnosť uverejniť podstatné informácie o týchto účtových dokladov v prehľadnej forme na webovom sídle povinnej osoby. Tieto zmeny boli aplikované s účinnosťou od 1.1.2012. Táto aplikácia e-gov pre zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr bola pre povinnú osobu naprogramovaná a implementovaná spoločnosťou TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava.